Obchodné podmienky

I. DEFINÍCIA POJMOV

1.1 Predávajúci – Vitalis bioshop – SUPOS s.r.o, M.R. Štefánika 702/7, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 50 321 374, DIČ: 212 027 5344 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 , oddiel Sro, vložka č. 111412/B.

1.2 Kupujúci – je spotrebiteľ, fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.


II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

2.1 Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou SUPOS s.r.o.  ako predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru na internetovej stránke www.vitalis-bioshop.sk (ďalej len „internetová stránka“).

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

2.3 Zoznam tovaru na internetovej stránke je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

2.4 Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

2.5 Fotografie produktov, uvedené v internetovom obchode, treba považovať za ilustračné a nemusia zodpovedať skutočnému tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny produktových fotografií a takisto aj popisu produktov. Kupujúci berie na vedomie, že objednaný produkt sa môže opticky líšiť od produktu prezentovaného v internetovom obchode.

2.6. Zobrazená kúpna cena za tovar zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
2.7. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Ceny tovaru v elektronickom obchode a kamennej predajni sú odlišné.


III. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim, ktorý návrh ma formu e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke a/alebo telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej spolu len “objednávka”).

3.2 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.

3.3 Osoba vypĺňajúca registračný formulár je povinná vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s čl. VIII. a nasl. VOP. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie tovaru kupujúcemu. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje.

3.4 Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu zrušiť objednávku až do okamihu, kedy predávajúci záväzne akceptuje objednávku kupujúceho. Zrušenie objednávky po uvedenom termíne je možné len so súhlasom predávajúceho. Zrušenie objednávky podľa tohto bodu je možné telefonicky na tel. čísle: 0940 503 391 alebo e-mailom: info@vitalis-bioshop.sk

3.5 V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

3.6 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.


IV. DODACIE PODMIENKY

4.1. Dodacia lehota začína plynúť dňom vykonania objednávky v prípade platby prostredníctvom dobierky alebo dňom prijatia platby na bankový účet.

4.2. Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená v Internetovom obchode. Tieto informácie sa však môžu meniť a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť ponúkaného tovaru.

4.3. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje dodať  kupujúcemu tovar bezodkladne 2 – 5 pracovných dní, najneskôr do 14 pracovných dní od vykonania objednávky, ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Ak je tovar skladom, je expedovaný v čo najkratšom čase. Dodanie tovaru sa uskutočňuje počas pracovných dní od 08:00-18:00.

4.4. Dodacie lehoty sa predlžujú v prípade neočakávaných, predávajúcim nezavinených skutočností, ako napr. neočakávané zásahy vyššej moci, stávky a ďalšie prekážky, ktoré sa nedajú predávajúcim ovplyvniť.

4.5. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, predávajúci informuje o tom  kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. To platí aj v prípade, ak sa v objednávke nachádza len jeden tovar.

4.6. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky s tovarom tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho a s dopravcom spísať tzv. škodový zápis.

4.7. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru. Pokiaľ tak  kupujúci neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia  kupujúceho, predávajúci má voči  kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru. 

4.8. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste a v čase, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a  kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru.

4.9 Kupujúci má na výber z nasledovných spôsobov doručenia tovaru, pričom cena a spôsob dodania tovaru sú uvedené v nasledovnej tabuľke. Doprava iba na Slovensko. Po dohode aj mimo územia Slovenskej republiky alebo poštou na základe cenníka Slovenskej pošty.

– kuriérom: tovar bude kupujúcemu doručený prostredníctvom kuriérskej služby GLS Slovensko. Doba doručenia 2-3 dni.

2 kg balík3,91€ s DPH
3 kg balík4,06 € s DPH
5 kg balík4,42 € s DPH
10 kg balík4,96 € s DPH
15 kg balík5,50 € s DPH
20 kg balík6,17 € s DPH
25 kg balík6,71 € s DPH
30 kg balík7,15 € s DPH
40 kg balík6,57 € s DPH

osobný odber – kupujúci si môže tovar objednať a vyzdvihnúť v predajni na Rajskej ulici 1, 811 08 Bratislava. Manipulačný poplatok za osobný odber je 2€


V. KÚPNA CENA

5.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”).

5.2 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5.4 V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu najneskôr pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu všetok tovar, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy.

5.5 Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu niektorým z nasledujúcich spôsobov:

– Priama platba na účet

Zákazník môže kúpnu cenu uhradiť prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho vedený vo VÚB  SK7702000000003678791655. Pred platením bude kupujúci kontaktovaný prevádzkujúcim e-shopu s podrobnosťami o platbe maximálne do 24 hodín od vytvorenia objednávky.

– VUB ecard

Zabezpečená platba kartou online. Podporované typy kariet: VISA, MASTER CARD, MAESTRO

– Dobierka

Platba prebehne v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby

VI. VRÁTENIE TOVARU

6.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve.

6.2 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote nepoškodený tovar doručený na adresu predajcu(uvedenú nižšie). Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci spotrebiteľ povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane všetkej dokumentácie dodanej kupujúcemu s tovarom. Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, nepoškodený, čistý, v originálnom obale, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv na dodávku tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, najmä ak došlo k jeho čo i len čiastočnému spotrebovaniu alebo nemožnosti ďalšieho použitia.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia zavolať na naše číslo 0940 503 391 alebo mailom na: info@vitalis-bioshop.sk kde sa dohodneme na ďaľšom postupe. Alternatívne môžete tovar doručiť na adresu Vitalis bioshop, Rajská 1, 811 08 Bratislava spolu s priloženým blokom/faktúrou a prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu, na ktorý žiada kupujúci vrátiť zaplatenú kúpnu cenu.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

Pri splnení vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 3  pracovných dní od doručenia tovaru predávajúcemu. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.


VII. REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

7.1 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli dôvodom na zníženie ceny, t.j. predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, pre ktoré poskytol kupujúcemu zľavu.

7.2 Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.

7.3 Záručná doba je vždy uvedená na obale tovaru. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti a lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

7.4 Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

7.5 V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v súlade s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho najčastejšie výmenou tovaru. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má kupujúci spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to

 • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy, ak to je vzhľadom na charakter tovaru možné,
 • primeraným znížením kúpnej ceny
 • náhradným dodaním tovaru
 • odstúpením od zmluvy

7.6 Miestom pre uplatnenie reklamácie je Vitalis bioshop, Rajská 1, 811 08 Bratislava.

7.7 Kupujúci je povinný chybný tovar na reklamáciu zaslať na miesto určené pre uplatnenie reklamácie. Pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie sa kupujúcemu odporúča, aby o uplatnení reklamácie informoval predávajúceho e-mailom na adresu info@vitalis-bioshop.sk alebo telefonicky na tel. č. 0940 503 391. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne “REKLAMÁCIA” a musí obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva a darčekov) a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo).

7.8 Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.9 Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom.


VII. ZDRAVOTNÉ A VÝŽIVOVÉ TVRDENIA

Podľa nariadenia EP a rady ES č. 1924 z roku 2006, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na webstránke predávajúceho sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a  nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny prípadne jej nutričných a liečivých účinkoch. Pokiaľ kupujúci požaduje presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov. Možné pozitívne ale aj nežiadúce účinky potraviny musí kupujúci pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom!
Rady, informácie a recepty, ktoré sú uvedené na webstránke predávajúceho nenahrádzajú rady lekára. Sú len osobným odporúčaním predávajúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nesprávny výklad obsahu. 
Všetky informácie na webstránke predávajúceho majú informačný charakter a neslúžia ako náhrada liečby predpísanej lekárom.

Predávajúci odporúča preto všetky zdravotné problémy kupujúceho konzultovať s jeho ošetrujúcim lekárom, predovšetkým pokiaľ ide o tehotné a dojčiace ženy, malé deti, resp. ľudí trpiacich vážnymi ochoreniami.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana a spracovanie osobných údajov

9.1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom registrácie kupujúceho v Internetovom obchode, za účelom odberu noviniek a uzavretia Kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči  kupujúcemu vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy podľa nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní  kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením prípadnej reklamácie a registrácie na Internetovom obchode.

9.2. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti  kupujúceho.

9.3. Predávajúci spracúva osobné údaje  kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania a kontaktné telefónne číslo.

9.4.  Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na obdobie najviac 3 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže  kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo elektronicky. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí predávajúci blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu.

9.5. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje  kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimkou prepravnej služby a banky, s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky.

9.6.  Kupujúci môže požiadať o zmenu, opravu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informácie o svojich osobných údajov alebo môže podať námietku proti spracúvaniu písomne alebo elektronickou poštou na adrese info@vitalis-bioshop.sk.

9.7. Internetový obchod využíva súbory cookies, ktoré sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve Internetovej stránky Prevádzkovateľa a ukladané do zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet)  kupujúceho. Cookies obvykle obsahujú názov Internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve Internetovej stránky prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť Internetovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré sa používajú na Internetovej stránke, nepoškodzujú žiadne zariadenia  kupujúceho. V prípade návštevy Internetovej stránky a v prípade, že  kupujúci vyjadril dobrovoľný súhlas so súbormi cookies, považuje sa za prijatie podmienok ich používanie.

9.8. Predávajúci sa zaväzuje využívať súbory cookies výlučne za účelom skvalitnenia služieb a zlepšovať štruktúru a obsah Internetovej stránke.

Robíme všetko preto, aby sme zabezpečili maximálnu ochranu vašich osobných údajov. Tu nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie a osobné údaje.

Najdôležitejšie základné informácie:

 1. Prevádzkovateľom tejto Internetovej stránky je spoločnosť SUPOS, s.r.o., M.R. Štefánika 702/7, 900 46 Most pri Bratislave.
 2. Vždy postupujeme podľa zákonov: Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov. Sľubujeme, že pri narábaní s nimi budeme vždy dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a ešte viac. Vaše osobné údaje spracovávame len na sledovaný účel, na ktorý ste vyjadrili dobrovoľný súhlas so spracovaním.
 3. Vaše údaje uchovávame bezpečne: Údaje o vás sú umiestnené v chránenej databáze, aby žiaden z údajov neunikol. 
 4. Neukladáme údaje o platobných kartách: Uvedomujeme si, že najcitlivejšie sú údaje o platobných kartách, preto pri platbe za tovar neukladáme žiadne údaje na naše servery, každá transakcia prebieha výhradne na stránkach banky alebo veľmi striktne zabezpečenej stránke poskytovateľa platobnej služby.
 5. Informácie o vás nezverejňujeme tretím stranám: vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky.
 6. Údaje o vás môžete meniť: vaše osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť vrátane nastavenia toho, či a aké e-maily vám budeme posielať. Rovnako môžete kedykoľvek a jednoducho podať odvolanie na spracovanie vašich osobných údajov. Okrem iného máte právo na výmaz, opravu alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Máte právo podať námietku proti spracúvaniu alebo jeho rozsahu. Všetky tieto žiadosti stačí jednoducho zaslať na náš e-mail. V takomto prípade sme však oprávnený žiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie vašej totožnosti. Oznámenia o prijatých opatreniach vám zašleme bez zbytočného odkladu, nie neskôr ako do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.     

Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle nového zákona:

 • č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZnOOÚ).

Zaväzujeme sa, že budeme s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi SR.

Vyhlasujeme, že budeme spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a budeme konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebudeme nijako obchádzať. Vyhlasujeme, že váš súhlas si nebudeme vynucovať. Váš súhlas sa zakladá výlučne na dobrovoľnosti!

Pred nakupovaním na Internetovej stránke nie je potrebné sa zaregistrovať. Stačí jednoducho vyplniť základné údaje potrebné k vybaveniu vašej žiadosti. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky a vzájomného plnenia našich zmluvných práv a povinností. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.

Počas vašej návštevy sú na našom eshope uchovávané dočasné štatistické informácie, ktoré nemajú charakter osobných údajov a ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli) a pre účely marketingu.

Na našom servery používame ďalej súbory cookie. Sú to malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve našej Internetovej stránky a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). 

Ak navštívite našu Internetovú stránku a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. 

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašich objednávok. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie vášho mena a čísla bankového účtu pre vrátenie hodnoty tovaru), spoločnosti zabezpečujúce dodanie tovaru, účtovníctvo a  platobná brána Trustpay. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky. Všetky informácie sú chránené najvyšším stupňom ochrany. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a služby a plnenie zmluvného vzťahu, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán. Svoj súhlas však môžete taktiež kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu uvedenú na Internetovej stránke. Bezodkladne po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečíme v rámci zákona blokovanie a likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania.  

V prípade, ak ste sa rozhodli, udeliť nám súhlas na spracúvanie vašich údajov (e-mailová adresa) na marketingové účely, súčasne potvrdzujete, že tento súhlas ste nám udelili dobrovoľne a ste si vedomí, že tento súhlas platí až do jeho odvolania.

Vaše údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu a v nevyhnutnej miere pre účely štatistiky, prieskumu, návštevnosti a obrate avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude vás možné nijakým spôsobom identifikovať

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania účelu, jeho vybavenia a po dosiahnutí účelu maximálne po dobu troch rokov pre účely prípadnej fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu/tovaru, na účely vybavenia podaní, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Prevádzkovateľ Internetovej stránky oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvného vzťahu, ktorej ste boli účastníkom.

Ako dotknutá osoba môžete u nás uplatniť všetky vaše práva podľa ustanovení ZnOOÚ. Ak máte podozrenie, že vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Na základe vašej objednávky realizovanej na Internetovej stránke budeme spracovávať tieto osobné údaje:

Nevyhnutne pre vybavenie objednávky

A. Predaj a odoslanie tovaru (vyhotovenie faktúry) kupujúcemu

Poučenie o právach dotknutej osoby:

Na základe písomnej žiadosti môžete vyžadovať informácie o stave spracúvania vašich osobných údajov, odpis alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, opravu alebo zmenu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu a výmaz osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo  ak došlo k porušeniu zákona. Ďalej máte právo podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania účelu, jeho vybavenia a po dosiahnutí účelu maximálne po dobu troch rokov pre účely prípadnej fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu/tovaru, na účely vybavenia podaní, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Spracúvané údaje:

V súvislosti s predajom a vybavením vašej objednávky spracúvame tieto údaje: meno a priezvisko, telefónny kontakt, e-mailová adresa, kontaktná adresa, mesto, štát a v prípade, že nakupujete v rámci podnikateľskej činnosti aj obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH a sídlo.  

Voliteľne za účelom prieskumu spokojnosti a marketingu

B. Marketing (Odber noviniek)

Poučenie o dobrovoľnosti:

Nie ste povinní súhlas udeliť a poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Poskytnutý súhlas platí do odvolania. Dobrovoľným vyplnením svojej e-mailovej adresy sa môžete prihlásiť k odberu noviniek a vyjadriť tak svoj súhlas so zasielaním marketingových emailov, rôznych akcií a zliav na ponúkané tovary a služby alebo iných propagačných materiálov.

V prípade, že prestanete súhlasiť so spracúvaním osobných údajov – zasielaním ponúk, môže požiadať prevádzkovateľa Internetovej stránky na e-mailovej adrese o skončenie spracúvania osobných údajov, v tomto prípade sa vaše osobné údaje zlikvidujú a reklamné ponuky sa už nebudú posielať.

Na základe emailovej alebo písomnej žiadosti môžete vyžadovať informácie o stave spracúvania vašich osobných údajov, odpis alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, opravu alebo zmenu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona. Ďalej máte právo podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov.

Spracúvané údaje:

V súvislosti s marketingovým účelom spracúvame tieto osobné údaje – email.

C. Kontaktný formulár (zanechanie odkazu)

Poučenie o dobrovoľnosti:

Dobrovoľným vyplnením svojej e-mailovej adresy, ktorý neslúži na spracúvanie, môžete zanechať správu, žiadosť alebo akýkoľvek dotaz v súvislosti s prevádzkou Internetovej stránky a poskytnutými službami.  Tieto údaje nie sú ďalej spracúvané, sú okamžite po vybavení vašej žiadosti likvidované.

D. Registrácia užívateľa

Poučenie o dobrovoľnosti:

Objednávku tovaru je možné v našom obchode realizovať aj bez registrácie, pričom zadané údaje budú uložené iba pri konkrétnej objednávke na čas nevyhnutný na spracovanie objednávky, evidenciu záruky a účtovnú evidenciu. Registrácia nie je povinná, je založená výlučne na dobrovoľnosti. Registrovaný užívatelia používajú rôzne výhody na produkty a služby ponúkané na našej Internetovej stránke.

Spracúvané údaje:

V súvislosti s registráciou spracúvame tieto údaje: meno a priezvisko, telefónny kontakt, e-mailová adresa, kontaktná adresa, mesto, štát a v prípade, že sa registrujete v rámci podnikateľskej činnosti, aj obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH a sídlo.  


IX. Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom európskej platformy RSO

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky predávajúceho voči  kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
13.2. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
13.3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.